Omlouvání absence

Rodič je povinen dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování. Na jednu hodinu se omlouvají žáci u vyučujícího.
Návštěva lékaře není důvodem k celodenní absenci, po skončení vyšetření se žák účastní výuky. Musí-li žák předčasně odejít z vyučování, předloží písemný souhlas svého zákonného zástupce třídnímu nebo vyučujícímu učiteli. Zákonný zástupce nebo jím zmocněná osoba dítě vyzvedává ze školy.
Na jeden den:
- se žák omlouvá u třídního učitele
Na více dní ( 2 a více):
u ředitelky školy prostřednictvím TU (písemná žádost rodičů, základním předpokladem uvolnění z výuky na rekreaci je doplnění učiva bez následného omlouvání z klasifikace).
V případě nepřítomnosti TU uvolňuje žáka náhradní TU. Při absencích, o kterých vědí, si vyžadují rodiče dovolení předem. Při nemoci omlouvají rodiče žáka do 3 kalendářních dní od počátku absence. Bezprostředně po skončení nemoci musí žáci donést písemnou omluvenku v žákovské knížce podepsanou rodiči.
 
V závažných případech může TU vyžadovat potvrzení lékaře.
Žák je povinen doplňovat si zameškané učivo, důležité zápisy a v případě dlouhodobé absence zajistit si doučení promeškané látky.
 
 
formulář ke stažení - plná moc při uvolňování dítěte v průběhu vyučování:plna-moc-uvolňování-dětí-v-průběhu-vyučování.doc (28160)